L’Alcúdia de Crespins estalviarà un 20% en sous de la corporació respecte al govern anterior

l'alcúdia de crespins

Els membres de la nova corporació municipal cobraran un 20% menys del que cobrava la corporació anterior. Aquesta quantitat estalviada serà destinada a serveis socials i educació, segons ha indicat el vice-alcalde municipal Pepe Garrigós.

En la proposta d’ alcaldia sobre assignacions econòmiques a membres de la corporació aprovada per acord plenari el passat dia 9 de juliol es va aprovar la designació econòmica de cada grup municipal, el número de membres que tindran una retribució per treballar a l’ajuntament i la corresponent quantitat i el total que percebrà cada regidor per cada assistència a òrgans col·legiats. El mateix dia 9 de juliol el govern municipal va assignar també les diferents delegacions de serveis municipals en els corresponents regidors i regidores.

La designació econòmica de cada grup municipal és més gran depenent del nombre de regidors de cada partit, per lo tant, el Partit Popular i el PSPV rebran un total de 125 euros mensuals pels 5 regidors que tenen cadascun d’ells. La quantitat assignada a Compromís és més reduïda, 115 euros mensuals,  donat que tenen un total de 3 regidors.

A la proposta s’ha establert que dos membres de la  nova corporació percebran un salari pel temps de dedicació a l’ajuntament i als assumptes municipals. Aquests dos membres són Roberto Granero, l’alcalde de la localitat, i Yasmina García, la regidora  d’educació cultura i festes.

La quantitat econòmica que percebrà l’alcalde serà de 1,460 euros  nets mensuals fixats per un règim de dedicació exclusiva que correspon a un total de 37,5 hores setmanals. Aquest salari serà incompatible amb qualsevol altre tipus de retribució tal com indica la Llei de Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. D’altra banda, la regidora Yasmina García tindrà una retribució mensual de 231 euros bruts mensuals per un règim parcial de dedicació de 15 hores setmanals a la regidoria d’educació, cultura i festes.

Pel que fa a l’assistència a sessions plenàries, juntes del govern local i comissions informatives, cada membre de la Corporació cobrarà un total de 27,05 euros per cada sessió.

Atenent a les persones que s’ocuparan de les diferents regidories a l’ajuntament, l’alcaldia ha concedit mitjançant la Resolució Nº 503/2015  les diferents àrees genèriques a diferents membres de la corporació municipal.

La regidoria de hisenda, personal i seguretat ciutadana ha sigut assignada a José Garrigós, l’actual vice-alcalde de l’ajuntament. Pedro García Leon s’encarregarà de tots els assumptes d’urbanisme, medi ambient, agricultura, parcs i jardins. Per la seua banda, Inma Penadés serà la responsable dels serveis socials i sanitat al municipi. La regidoria de promoció econòmica, joventut i noves tecnologies li ha sigut assignada a Florin Mihaita; la de serveis públics municipals a Àngels; la d’esports i temps lliure a Diego Egido i, per últim, la regidoria d’educació, cultura i festes a Yasmina García.

Finalment, a la Resolució 504/2015 es van nomenar els tres titulars de les tinences de l’alcaldia. La primera tinença a l’alcaldia correspon a José Garrigós, la segona tinença a Inma Penadés i la tercera tinença de l’alcaldia a Pedro García.

Share Button

Debe estar logeado para escribir un comentario Iniciar Sesión